فصلنامه کودکان استثنایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، نبش کوچه باقری قصرالدشتی، پلاک 181، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طبقه ششم
کد پستی : 1584743514

 

88843251-9     داخلی 211                                                                                                                                                                

 تارنما: www.joec.ir                                                                                                             ر info@joec.ir                و                      joec@rie.ir    

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کودکان استثنایی:
http://joec.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب