فصلنامه کودکان استثنایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- کمک به رشد و گسترش دانش در زمینه کودکان با نیازهای ویژه

2- استفاده از یافته های تخصصی در زمینه پیشگیری، ارزیابی، ارتقای سلامت، آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

3- اقدامات مرتبط و موثر با نیازهای خاص کودکان با نیازهای ویژه در زمینه های مختلف تربیتی، اجتماعی و . . .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کودکان استثنایی:
http://joec.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب