[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
ثبت نام و اشتراک::
برای نویسندگان::
برای داوران::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آرشیو مجله و مقالات::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
UniRSS
..
:: مقایسه خودبازداری، بنیان‌های اخلاقی و جهت گیری زندگی در والدین سازگار و ناسازگار کودکان آموزش پذیر کم‌توان ذهنی ::
 | تاریخ ارسال: 1395/12/17 | 

مقایسه خودبازداری، بنیان‌های اخلاقی و جهت گیری زندگی در والدین سازگار و ناسازگار کودکان آموزش پذیر کم‌توان ذهنی

زیبا عابدی1 و دکتر علی شاکر دولق2

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ی جهت گیری زندگی، بنیانهای اخلاقی وخودبازداری در والدین سازگار وناسازگارکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می‌باشد. روش: پژوهش حاضراز نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش را کلیه والدین دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان نقده در بهار سال 1395 تشکیل می‌دادند که از بین آنها 130 نفر(65 نفر والدسازگار و 65 نفر والد ناسازگار) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌هااز چهار پرسشنامه سازگاری بل، پرسشنامه جهت گیری زندگی، پرسشنامه خودبازداری و پرسشنامه مقیاس ویژگیهای اخلاقی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین بنیان‌های اخلاقی در خرده مقیاس‌های اخلاق بر مبنای یادگیری)02/0=p) واخلاق برمبنای تاییددیگران (03/0=p)، ودر جهت گیری زندگی (001/0=p) بین والدین سازگار وناسازگار تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین جهت گیری زندگی والدین سازگار به صورت معنی‌داری بیشتر از والدین ناسازگار می‌باشد. در رابطه با خودبازداری، در مولفه‌های کنترل تکانه (05/0=p) و مراعات دیگران(005/0=p) ومسولیت پذیری(05/0=p) در والدین سازگار وناسازگار تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین کنترل تکانه ومراعات دیگران ومسولیت پذیری در والدین سازگار بیشتر از والدین ناسازگاراست ولی در مولفه ی فرونشاندن خشم(32/0=p) تفاوتی بین والدین سازگار وناسازگار وجود ندارد. نتیجه گیری: براساس یافته‌های تحقیق نتیجه گرفته می‌شود که والدین ناسازگار در مقایسه با والدین سازگار در جهت گیری زندگی و خودبازداری و در اخلاق برمبنای یادگیری واخلاق برمبنای تایید دیگران نمره ی کمتری را گزارش کردند که برنامه ریزی وآموزش‌هایی برای افزایش میزان جهت گیری زندگی و خودبازداری و رفتارهای اخلاقی در والدین ناسازگار کودکان کم توان ذهنی پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: والدین کودکان کم توان ذهنی، جهت گیری زندگی، بنیان‌های اخلاق، سازگاری، خودبازداری.

[1] کارشناس ارشد گروهروان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحدارومیه، ایران .

.[1]نویسنده مسئول: استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ارومیه، ایران.

 Email: ali.shaker2000@gmail.com 

Compare The Moral Foundation And Orientation Of Life And Inhibition In Compatible And Incompatible Parents Educable Mentally Retarded Childrens

Ziba Abedi1, M.A , Ali Shaker Dioulagh2, PH.D

Abstract

Objective: The purpose of this study is comparing the life orientation, the moral foundations of self-inhibition in compatible and incompatible parents of educable mentally retarded children. Method: This study was a descriptive, causal – comparative one. The study population includes all parents with educable mentally retarded children of Naqadeh city in the spring of the academic year 95.  among them were130 patients (65 compatible and 65 incompatible parents) who were selected by convenience sampling method. To gather data, four standard questionnaires: Bell Adjustment Questionnaire, Life Orientation Questionnaire, Questionnaire inhibition SRS and Scale moral characteristics were used. Data analysis was done by using statistical software spss, and to evaluate and compare the measured variables, Multi-variable analysis of variance was used among compatible and incompatible parents. Results: The results indicated that on the basis of ethical Items, ethics based learning (p=0/02) Ethics based on the approval of others (p=0/03), In the Life Orientation (p=0/0001) there is a significant difference Between Compatible and incompatible parents. And the mean of compatible parents is significantly more than incompatible parents. In conjunction with self-inhibition; Impulse control components (p=0/05) and respect for others (p=0/005) and responsibility (p=0/05), there are significant differences in compatible and incompatible parents. But in anger appeasing subscale no significant difference was found. Conclusion: Based on The study findings, inconsistent Parents compared with consistent ones reported lower life orientation, inhibition and Ethics based on learning, Ethics based on the approval of others. Planning and training for increasing the life orientation and self-inhibition and ethical behavior among the parents of mentally retarded children is recommended.

Keywords: Parents of educable mentally retarded children, Self-inhibition, Life orientation, Moral foundations, Adaptability

1.Master in Psychology of exceptional children,  Islamic Azad University Urmia branch, Urmia, Iran

2..Corresponding author:  Assistant : Professor, Department of Psychology, Islamic Azd University Urmia branch, Urmia, Iran. Email: ali.shaker2000@gmail.com

کجباف، م؛ عریضی، ح؛ خدابخشی، م.(1385). هنجاریابی، پایایی و روایی مقیاس خوش بینی وبررسی رابطه خوش بینی، خودتسلط یابی وافسردگی در شهر اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی، 2(1)، 51-68.

کریمی، ع. (1390). مراحل شگل گیری اخلاق در کودک(باتاکید بر رویکردهای تحولی). چاپ سوم. تهران:عابد.

کوهسالی، م؛ میر زمانی بافقی، م؛ کریملو، م؛ میر زمانی، م. (1387). مقایسه سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی اموزش پذیر با سازگاری اجتماعی مادران دختران عادی. مجله علوم رفتاری، 2(2)، 165-172.

ﻛﻴﻠﻦ، م.اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ، ج. (1389). رﺷﺪاخلاقی. (ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮزاده ﻗﻤﻲ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺪرﺣﻴﻢ راﺳﺘﻲ ﺗﺒﺎر). ج2. ﭼﺎپ اول. ﻗﻢ: ﻣﺮﻛﺰ اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه علوم و فرهنگ اسلامی.

فیست، ج؛ فیست، گ.(1388).نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر روان(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی2002).

قربانی، ن.(1384).سبک‌ها ومهارتهای ارتباطی. ج اول. تهران: تبلور.

ﻟﻄﻒ آﺑﺎدی، ح.(1384). ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی رﺷﺪاﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺎژه و ﮔﻟﺒﺮگ و ﺑﺎﻧﺪورا واراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﻮ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در رﺷﺪاﺧﻼﻗﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، 4(1)، 79- 110.

ماهر، ف. (١٣٧٠). کودک عقب مانده ذهنی. انتشارات استان قدس رضوی.

مجد تیموری، ف. (1386). مهارت‌های زندگی- هوش هیجانی، فراشناخت و مهارتهای کنترلی و خود بهبودبخشی. فرهنگ آموزش. سال سوم، شماره6و7.

ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﻴﻊ، ف. (1388). رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ادراک ﺷﺪه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻔﻲو اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدی.ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ،9(2)، 103-120.

هرگنهان، ب؛ السون، م.(1382). مقدمه‌ای برنظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف.تهران:نشر دوران. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2001).

Ays, H .(1933) .Child-family characteristics and coping patterns of Indonesian families with a mentally  retarded child [Dissertation]. Catholic University of American, D.N.SC.

Bell, H.M. (1961). The Adjustment Inventory. Consulting psychologists press, INC.  plao Alto, California.

Bonanno,George. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human   capacity to thrive after extremely aversive events?. American psychologist.

Brebner, John ., Donaldson, Janine., Kirby, Neil., Ward, Lynn. (1995). Relationships between happinessand personality. Personality and Individual Differences, 19(2), 251-258.

Chiesi, F., Galli ,S. , Primi, C., Innocenti Borgi, P., Bonacchi, A. (2013).The accuracy of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R) in measuring dispositional optimism: evidence from item response theory analyses. J Pers Assess.95 (5),9-523.

Ciarrochi, J., Chan, A.Y.C., & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31(7), 1105-19.

Clin, I. J. (1993). School adjustment and achievement motivation. Journal of Psychology,20(3), 17-20.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual review of psychology, 51(1), 665-697.

Friedrich, William. N., & Friedrich, Wanda. L. (1981). Psychosocial assets of parents of handicapped   and nonhandicapped children. American journal of mental deficiency,85(5),551-553.

Grusec, J. E., Kuczynski, L. E. (Eds). (1997). Parenting and children's internationalization of values: A handbook of contemporary theory. New York: John wiley and sons.

Iwanaga, Makoto., Yokoyama, Hiroshi., Seiwa, Hidetoshi. (2004). Coping availability and stress  reduction for optimistic and pessimistic individuals. Personality and Individual Differences, 36(1), 11- 22.

Jagers,R.J.(2001). Culturalintegrityandsocialandemotionalcompetencepromotionwork notes on moral  development. Journalof NegroEducation,59(2),70-71.

Jahoda, M.(1988). Adjustment in students. Journalof theAmerican PsychologicalAssociation,47(3), 111-120.

Janoff-Bulman, R.(1992). Shattered assumptions, New York, Free press.

Khamis, V.(2007) . “Psychological distress among parents of children with mental retardation in theUnited Arab Emirates”. Social Science & Medicine,64,850-857.

Krebs, Dennis. L., Denton, Kathy. (2005). Toward a more pragmatic approach to morality: a criticalevaluation of Kohlberg's model. Psychological review, 112(3), 629.

Liau,A .K., Liau, A.W., Teoh, G.B., & Liau, M.T.(2009) . The case for emotional literacy: the influenceof emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian secondary school students. Journal of Moral Education, 32(1),51-66.

Makers,Q .A., Engels,R . M., Hoof,A .V.(2005).Delinquencyand moral reasoning in adolescence and   young adulthood.International Journal of Behavioral Development,29(3),247-258.

Mayer, J., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?. New York, Basic Books.

Mercola, G., Joseph, L.(2002) . Optimism may protect against heart disease. Psychosomatic   medicine,82, 102-111.

Petersons, E. S. (2006) .  The future of optimism.  American Psyehologist.

Pitt, W., Wilson, T., Snyder, H., Norman, T., & Barger, B. (2005). Moral judgment developmental   differences between gifted youth and college students. Journal of Secondary Gifted Education,17, 6-14.

Polovy, P. (2006). A study of moral development and personality relationship in adolescents and youngadult catholic students. Journalof Clinical Psychology, 36(3),752-757.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1992). Effects of optimism on psychological and physical wellbeing: Theoretical overview and empirical update. Cognitive Therapy and Research, 2, 201-228.

Scheier, Michael., Carver, Charles., & Bridges, Michael.(1994).Distinguishing optimism fromneuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life OrientationTest. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.

Scheier, Michael F., & Carver, Charles S. (1994).Optimism- coping- and health: assessment andimplications of generalized outcome expectancies. Health psychology, 7(4), 200.

Steca, P., Monzani, D., Greco, A., Chiesi, F., Primi, C.(2014). Item response theory analysis of the life orientation test-revised: age and gender differential item functioning analyses. Assessmen first  published on July29.

Sroufe, A. L. (1998). The organization of emotional development. Psycho-Analytic Inguiry, 4(2),575-599.

Vautier,S., Raufaste, E., Cariou, M.(2003). Dimensionality of the Revised Life Orientation Test and the status of the filler items. International Journal of Psychology, 38(3),390-400.

Wainrybe, c. (2006).socioemotional development in middle and late childhood .hill companies, inc.

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: بنیان‌های اخلاق | والدین کودکان کم توان ذهنی | جهت گیری زندگی | سازگاری | خودبازداری |
دفعات مشاهده: 1126 بار   |   دفعات چاپ: 223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فصلنامه کودکان استثنایی Journal of Exceptional Children
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4144